a csónak / passió helyett

a közelgő komáromi kiállítás, installáció és zene első munkafázisaként kiástam egy talált (és megkapott) öreg csónakot a közeli partunk fövenyéből-bozótjából és elvontattam a komáromi Monostori Erődbe, ő már a helyén, Húsvét után a folytatás (hangok, képek)... addig is a csónak, passió helyett

 

passio_h.JPG

 

 

passio_h2.JPG

 

 

passio_h3.JPG

 

 

passio_h4.JPG

 

 

passio_h5.JPG

 

 

passio_h6.JPG

 

 

rem__ny.JPG

 

 

 

×

 

"A rozsdás, málladozó csónak szürkén hever a fakó fövenyen. Sehol senki, de a ladikba száradt homokos iszap hordozza ittlétünket, civilizációnk töredékeit: kenyeret, palackokat, könyveket, számítógép-darabokat.

Itt jártunk."

 ×

 M e d i a w a v e   N e m z e t k ö z i   F i l m   é s   Z e n e i   F e s z t i v á l

A   b á r k a

T o l n a y   I m r e
k i á l l í t á s a   é s   i n s t a l l á c i ó j a

z e n e :
M i z s e i   Z o l t á n

M o n o s t o r i   E r ő d,   K o m á r o m,  2 0 1 4.  á p r i l i s   3 0.   1 8   ó r a